Arbobutler

Arbeidsdeskundig onderzoek

De Arbeidsdeskundige

In de meeste gevallen gaan mensen vanzelf weer aan het werk en volstaat de begeleiding van de leidinggevende en de inzet van de werkvermogenspecialist of de bedrijfsarts. In sommige situaties is het van belang om advies in te winnen bij een Arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld wanneer een re-integratieproces dreigt vast te lopen of wanneer er twijfel is of het eigen werk wel duurzaam haalbaar is.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer er twijfel is of een werknemer succesvol kan re-integreren bij de eigen werkgever, is het van belang om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Daarnaast wordt in het kader van de wet verbetering poortwachter gesteld dat er voor het einde van het eerste ziektejaar duidelijkheid is over het einddoel van de re-integratie. Tijdens een Arbeidsdeskundig onderzoek beantwoordt de Arbeidsdeskundige de volgende vragen:
1. Kan betrokkene zijn eigen werk bij de eigen werkgever nog uitvoeren?
2. Zo nee, zijn er aanpassingen te bedenken zodat het werk wel passend gemaakt kan worden?
3. Zo nee, welke andere mogelijkheden zijn er om passend werk te verrichten bij de eigen werkgever?
4. Zo nee, is er een vervolgtraject gewenst om betrokkene naar ander passend werk te begeleiden?

Het resultaat is een arbeidsdeskundige rapportage met een advies op maat over de verdere invulling van de re-integratie.

Pre-advies

Binnen het primair onderwijs is de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld. Doel van deze regeling is het voorkomen van instroom in de WGA-vervolguitkering. Een van de instrumenten die hieronder vallen is het pre-advies. Bij een pre-advies toetst een Arbeidsdeskundige of het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Bovendien krijgen werkgever en werknemer informatie over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte. Het pre-advies is bedoeld voor werknemers die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die tussen de 10 en 13 maanden ziek zijn.

Bekijk ook onze andere diensten

Offerte aanvragen? Afspraak maken?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53
  • LinkedIn

Stuur een bericht