Arbobutler

Uitvoering Eigenrisicodragerschap Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een tijdelijk dienstverband. Het gevolg van de wet is dat werkgevers zelf de financiële schadelast dragen.

Als u als werkgever besluit om eigen risicodrager Ziektewet (ZW) te worden dan betekent dit dat u verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van de ZW. Dit betekent dat u zowel de ZW arborol als de ZW uitkeringsadministratie moet uitvoeren. In het kort komt dat hierop neer:

De ZW Arborol

  • Het uitvoeren van verzuim en re-integratieverplichtingen voortkomend uit de Wet verbetering Poortwachter
  • Het uitvoeren van maatregelen zoals het korten of stoppen van de uitkering
  • Voorbereiden van bezwaar en/of beroepsprocedures

De ZW uitkeringsadministratie:

  • Het vaststellen van het recht op en de hoogte van de uitkering
  • Het voeren van de uitkeringsadministratie
  • Uitbetaling van de uitkering
  • Het aanvragen van beschikkingen bij UWV.

Voor de uitvoering moet u kiezen of deze volledig in eigen beheer neemt, gedeeltelijk uitbesteed of volledig uitbesteed. Met een heldere impactanalyse onderzoeken we de financiële consequenties en adviseren we óf het eigen risicodragerschap een verstandige keuze is en zo ja, hoe de uitvoering het beste kan worden ingericht.

Onze casemanager Sociale Zekerheid staan u bij de inrichting en uitvoering van de Ziektewet bij. Zij ondersteunen u bij het formuleren van beleid, het opstellen van een handboek ZW en het inrichten van de processen.

Bekijk ook onze andere diensten

Offerte aanvragen? Afspraak maken?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53
  • LinkedIn

Stuur een bericht