Arbobutler

Visie

Waarvoor wij wakker worden.

Waarin wij geloven

Het grootste deel van onze tijd en energie besteden we aan werk. Werk verschaft ons inkomen, stimuleert onze persoonlijke ontwikkeling en betrekt ons bij de maatschappij. Werk geeft nut en zin aan het leven.

Wij geloven dat iedereen recht heeft op het vermogen om te werken. Werkvermogen is de basisvoorwaarde voor iemands welzijn. Dit gaat verder dan fysieke en mentale gezondheid alleen. Bevlogenheid en de behoefte om mee te willen doen, bepalen in grote mate de energie bij medewerkers voor duurzame inzetbaarheid en levensgeluk.

Dit is waarom wij het doen, dit is waarvoor wij wakker worden; om de gezondheid, bevlogenheid en maatschappelijke participatie van medewerkers te vergroten. Het werkvermogen dat hierbij vrijkomt brengen medewerkers elke dag mee naar hun werk waardoor de organisatie als geheel beter gaat presteren. Dit is geen theorie, dit is logica.

Huis van Werkvermogen

Voor ons betekent het structureel verlagen van verzuim dus het optimaliseren van werkvermogen. Een te eenzijdige focus op verzuimreductie, leidt tot symptoombestrijding. Pas wanneer bedrijven in staat zijn om werkvermogen positief te beïnvloeden, zal er sprake zijn van duurzaam laag verzuim en daarmee duurzame inzetbaarheid. Pas dan ook zal een organisatie haar doelstelling om het verzuim verder te verlagen bereiken.

Arbobutler is onderdeel van de ENRGY in Business Group. Dit is een groep van bedrijven die werkt aan het stimuleren van het werkvermogen van medewerkers in bedrijven.

Het Huis van werkvermogen beschrijft welke elementen (lees: verdiepingen) invloed hebben op dit werkvermogen.

De basis van het huis, of het fundament van een goed werkvermogen, is de gezondheid van de medewerker. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

De eerste verdieping staat symbool voor de competenties van de medewerker. Voor een goed werkvermogen moet deze beschikken over de juiste mix van kennis en vaardigheden om de functie uit te oefenen.

De tweede verdieping van het huis heeft te maken met de normen en waarden van de medewerker. Het gaat hier om waarden die de medewerker drijven, zoals respect, waardering en rechtvaardigheid, maar ook om de band met de organisatie. Kan de medewerker zich vinden in de waarden en normen van de organisatie? Wat is zijn houding tegenover werk, hoe gemotiveerd is hij? Waarden en normen kunnen veranderen gedurende de loopbaan, bijvoorbeeld door een gewijzigde gezinssituatie (bv. de geboorte van een kind)maar ook wanneer de organisatiecultuur van het bedrijf wijzigt.

De verdieping worden omlijnd door externe bronnen. Dit symboliseert het contact met de directe omgeving. De normen en waarden en de houding van een medewerker worden beïnvloed door het gezin, de vrienden, de deelname aan de samenleving. Met andere woorden: de directe omgeving en de activiteiten buiten het werk beïnvloeden dagelijks het werkvermogen. Positieve en negatieve ervaringen buiten het werk worden meegenomen naar het werk en omgekeerd. Een goede werk-privé balans is daarom ook noodzakelijk voor een goed werkvermogen.

De derde verdieping tenslotte vertegenwoordigt niet alleen de werkomstandigheden, de inhoud van het werk en de werkeisen, maar ook het management en het leiderschap. De werklast, de taakverdeling en de manier waarop het bedrijf geleid wordt bepalen mee het werkvermogen van de medewerkers. Alle verdiepingen zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar.

Verhoog het werkvermogen
van uw werknemers.

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53
  • LinkedIn

Stuur een bericht